All write: Samarbeid om skriving i engelskopplæringen

  • Ragnhild Elisabeth Lund Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Abstract

Denne artikkelen tar for seg elevers samarbeid om skriving i engelskfaget, innenfor rammen av et kurstilbud for svakt presterende elever på åttende, niende og tiende trinn. Læreren vektla skriveaktiviteter i disse kursene med referanse til Swain & Lapkin (1995) sin «output hypothesis», som går ut på at elever lærer best når de må produsere språk selv. Idéen til samarbeidsskriving fikk han fra forskning som peker på språklæringseffekten av at elever snakker sammen om språk («languaging») og blir klar over «hull» i egne språkferdigheter (Swain2006; Manchón 2011a). Skriving anses som spesielt egnet for «languaging»,ettersom skriftlig språk produseres langsommere enn muntlig, og fordi elevene kan forholde seg til et skriftlig produkt (Williams, 2012). Jeg var følgeforsker ved kursene.Undersøkelsen viser at elevene opplevde samarbeid om skriving som motiverende og lærerikt. De la stor arbeidsvilje for dagen, og de samarbeidet både om innhold, tekststruktur og språklige utfordringer. Bearbeiding av tekst på bakgrunn av lærerens tilbakemeldinger viste seg å være spesielt godt egnet for samarbeid.  Overkommelige, meningsfylte og varierte oppgaver ser ut til å være en viktig forutsetning for at elevene skal trives med samarbeidsformen. Lærerens faglige og administrative dyktighet og evne til å motivere spiller også en avgjørende rolle.

Author Biography

Ragnhild Elisabeth Lund, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Professor i engelsk
Institutt for språkfag
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
Published
2015-06-12
Section
Section A