Interaksjonsmønstre i språkklasserommet

Hvordan tilrettelegge for læring og bruk av målspråk?

  • Eva Thue Vold University of Oslo

Abstract

I kommunikativ språkundervisning anses det som helt essensielt at elevene får praktisert målspråket muntlig i klasserommet gjennom alle deler og nivåer av språkopplæringen. Likevel viser studier fra norske klasserom at det er stor variasjon mellom ulike språkfag når det gjelder hvilke muligheter elever får for muntlig deltakelse på målspråket: Mens engelsk oftest er hovedspråket i engelskklasserom på ungdomstrinnet, er elevers muligheter for bruk av fransk i franskklasserommet svært begrenset (Vold, 2022). Samtidig er det store forskjeller innad i fagene mellom ulike klasserom. Denne artikkelen gjør noen dypdykk inn i et lite utvalg engelsk- og franskklasserom i norske ungdomsskoler og undersøker hvordan ulike interaksjonsmønstre tilrettelegger for muntlig elevdeltakelse. Dataene stammer fra videoopptak av 21 engelsktimer og 20 fransktimer på 9. og 10. trinn (elevalder 14-15 år) fra fem norske ungdomsskoler. Artikkelen diskuterer likheter og forskjeller mellom de ulike klasserom med tanke på hvor mye og hva slags målspråkbruk elevene produserer, samt hvordan lærere responderer på denne språkbruken i form av språklige korreksjoner eller andre typer tilbakemeldinger og oppfølgingskommentarer. Hensikten med studien er å belyse hvordan ulike språkbruks- og tilbakemeldingspraksiser gir ulike muligheter for læring, samt å inspirere til økt bevissthet om og økt fokus på læringsfremmende interaksjonspraksiser i språkundervisning.

Published
2023-04-02